IFR 2016
  • Estonian Klubsieger 2015

    Tallinn Judge Helmut Weiler
    IFR 2016

bob.png

jun-bos.png

ALW-3495.jpg

ALW-3482.jpg

EST-KS-201520150531T091020.png

EST-KS-201520150531T085526.png

EST-KS-201520150531T091409.png

EST-KS-201520150531T110750.png

EST-KS-201520150531T110749-1.png

EST-KS-201520150531T110749.png

EST-KS-201520150531T110800-1.png

EST-KS-201520150531T110800.png

EST-KS-201520150531T110809.png

EST-KS-201520150531T110818-2.png

EST-KS-201520150531T110818-1.png

EST-KS-201520150531T110837-1.png

EST-KS-201520150531T110837.png

EST-KS-201520150531T110818.png

EST-KS-201520150531T104603.png

EST-KS-201520150531T104602.png

EST-KS-201520150531T104600-2.png

EST-KS-201520150531T104600-1.png

EST-KS-201520150531T104600.png

EST-KS-201520150531T104548.png

EST-KS-201520150531T104547.png

EST-KS-201520150531T104540-1.png

EST-KS-201520150531T104540.png

EST-KS-201520150531T104539.png

EST-KS-201520150531T100347.png

EST-KS-201520150531T095859.png

EST-KS-201520150531T095854.png

EST-KS-201520150531T095849.png

EST-KS-201520150531T095848.png

EST-KS-201520150531T095534.png

EST-KS-201520150531T095505.png

EST-KS-201520150531T095429.png

EST-KS-201520150531T095441.png

EST-KS-201520150531T095259.png

EST-KS-201520150531T095242.png

EST-KS-201520150531T095240.png

EST-KS-201520150531T095227.png

EST-KS-201520150531T095226-1.png

EST-KS-201520150531T095226.png

EST-KS-201520150531T095200.png

EST-KS-201520150531T095018.png

EST-KS-201520150531T095017.png

EST-KS-201520150531T094937.png

EST-KS-201520150531T094959.png

EST-KS-201520150531T094241.png

EST-KS-201520150531T094219.png

EST-KS-201520150531T094123.png

EST-KS-201520150531T094121.png

EST-KS-201520150531T094118.png

EST-KS-201520150531T094110.png

EST-KS-201520150531T094103.png

EST-KS-201520150531T093909.png

EST-KS-201520150531T093840.png

EST-KS-201520150531T092347.png

EST-KS-201520150531T092344-1.png

EST-KS-201520150531T092344.png

EST-KS-201520150531T092342.png

EST-KS-201520150531T091928.png

EST-KS-201520150531T091926.png

EST-KS-201520150531T091749.png

EST-KS-201520150531T091654.png

EST-KS-201520150531T091636.png

EST-KS-201520150531T091434.png

Estonian Klubsieger 2015

Tallinn Judge Helmut Weiler

IFR 2016

IFR world show 2016

EST KS 16

Judged by Dr. Peter Friedrich ADRK

FIN KS 16

Rüdiger Schmidt & Christian Bernbacher

EST KS 18

Judged by Gerard O'Shea

LT KS 18

Judged by Sunzica Lazic