f13439390.jpg

f1452958.jpg

f16132638.jpg

Blitz vom Tamirel

Blitz vom Tamirel

f16639454.jpg

f16741150.jpg

f19698142.jpg

f20311518.jpg

f23776734.jpg

f2909278.jpg

f7709662.jpg

f26977182.jpg

f26518814.jpg

f25698270.jpg

Estonian Klubsieger 2015

Tallinn Judge Helmut Weiler

IFR 2016

IFR world show 2016

EST KS 16

Judged by Dr. Peter Friedrich ADRK

FIN KS 16

Rüdiger Schmidt & Christian Bernbacher

EST KS 18

Judged by Gerard O'Shea

LT KS 18

Judged by Sunzica Lazic